НААДЫМ-БИЛЕ БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Хүндүлүг өгбелеривис, малчыннарывыс, чаңгыс чер чуртугларывыс!
Тыва чонувустуң көшкүн амыдыралын, үндезин культуразын сиңирген чараш байырлалы – Наадым таварыштыр силер бүгүдеге изиг байырны чедирип тур бис!
Наадым дээрге-ле силерниң күжүңерни бедик үнелээниниң демдээ болуп, хүн бүрүде кылып чоруур ажыл-амыдыралыңар өскелерге, ылаңгыя аныяк-өскенге улуг кижизидилгени болгаш үлегер-чижекти илереткен байырлал-дыр.
Тываның күш-ажылчы эң-не бурунгу болгаш кол байырлалы Наадым таварыштыр байыр чедирип, хей-аъдыңар бедик, тура-сорууңар быжыг, аал-коданыңар, азыраан малыңар онча-менди, оът-сиген, тараа-быдаа элбек, дүжүткүр болурун йөрээвишаан, ажыл-ижиңерге улуг чедиишкиннерни, амыдыралыңарга арыг орукту кузедивис!
Улуг хүндүткел-биле, Тыва республиканың караа көрбес болгаш көөру кошкак улустуң ном саңы.