Дыңнаар чаа ном Бады-Байыр Тараачынын «Кайгал»

Хундулуг номчукчуларывыс!!!
Силерниң кичээнгейиңерге дыңнаар чаа номну сүмеледивис. Тускайлаттынган ном саңы Бады-Байыр Тараачынын «Кайгал» деп номну чугааланыр болгаш санныг хевирге тускай камгалалдыг кылдыр үндүрген.
Бистиң аравыста шагда-ла чок салым-чаяанныг чогаалчының чырык тураскаалынга ундурген бо чогаалдар чыындызының номунче феодализм үезинде ядыы чоннуң амыдыралын билбес, биликсевес тыва, моол байларны кезедири-биле база чөптуг эвес чуртталганың албадалы-биле, аргажоктуң кырындан аъттар оорлаар ужурга таваржып турган тыва кайгалдар дугайында авторнун кыска назынында эң-не улуг чедиишкини болган, номчукчуларнын бедик унелелин чаалап алган «Кайгал» деп тоожузу, чамдыызы парлалгаже бир дугаар үнүп турар лириктиг шулуктер болгаш мөзу-шынар темазынга бижиттинген чечен чугаалар, база Ю. Пшонкинниң тывызыксыг ак тундрага бедик шыырак Атувье деп аныяк кадарчы эрнин таварылга бооп өөр бөрулерге туттургаш, оларнын аразынга чурттаар каржы салымынга чагыртыр ужурга таварышканынын дугайында Ю.Пшонкиннин кайгамчык солун тоожузунуң очулгазын киирген.
Чугааланыр номнун номчулгазын караа корбес болгаш коору кошкак улуска таарыштыр, бедик мергежилдиг кууседип номчуп турары дээш Виктория Аймаага тускайлаттынган ном саңының номчукчуларынын мурнундан четтиргенивисти илереттивис!
Номчукчуларга чугааланыр ном-биле дарый таныжып алырын сумелеп, таарымчалыг болгаш солун номчулганы күзедивис!
Сагындырып каарывыс: тускай камгалаттынган санныг хевирге (LKF формат) ундурген номну чугле тифлофлэшплеерге дыннап болур. (Гражданский кодекс РФ. Авторское право).